Regulamin

Regulamin zakupu i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ODTJ Wrocław.

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w kursach i imprezach, organizowanych przez ODTJ WROCŁAW z siedzibą Szczytnica Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Zajęcia – rozumie się przez to kurs Jeździć jeszcze lepiej oraz każdy inny produkt oferowany przez ODTJ WROCŁAW.
 2. Organizatorze – rozumie się przez to ODTJ WROCŁAW oraz osoby upoważnione do działania w ich imieniu;
 3. Uczestniku – rozumie się przez to osobę, która uczestniczy w zajęciach lub wyraziła wolę uczestnictwa w nich poprzez jego zakup;
 4. Działaniu siły wyższej – rozumie się przez to zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którym nie można zapobiec i na które Organizator nie ma wpływu, w szczególności działanie sił natury, decyzje państwowe, strajki, zamieszki, itp.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ofertą wybranych zajęć i wymaganiami stawianymi jego uczestnikom.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsza rezerwacja miejsca w wybranym terminie, potwierdzona wpłatą zaliczki w wysokości 100% ceny określonej w ofercie. Terminy są podane przez Organizatora na stronie www.odtjwroclaw.pl. Zajęcia dla osób indywidualnych zostaną realizowane tylko w tych terminach.
 3. Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na realizację wybranych zajęć zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej www.odtjwroclaw.pl
 4. Wpłacając zaliczkę Uczestnik potwierdza wolę uczestnictwa w wybranych zajęciach i w wybranym terminie oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Warunki płatności

 1. Uczestnik może dokonać wpłaty zaliczki za zajęcia przelewem na podane przez Organizatora konto bankowe.
 2. Przed wpłatą zaliczki Uczestnik powinien upewnić się, czy w wybranej grupie są jeszcze wolne miejsca, oraz dokonać wstępnej rezerwacji miejsca, obowiązującej przez okres 3 dni roboczych, podczas których zobowiązuje się do wpłaty zaliczki za swój udział.
 3. Jeżeli Uczestnik nie dokona w uzgodnionym terminie wpłaty zaliczki, przyjmuje się iż odstąpił od zamiaru uczestnictwa w spotkaniu, a Organizator wycofuje wstępną rezerwację i przeznacza zwolnione miejsce do sprzedaży.
 4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień nadesłania potwierdzenia wpłaty lub wpływu należności na konto bankowe Organizatora.
 5. Brak wpłaty należnej kwoty oraz niedostarczenie na prośbę Organizatora potwierdzenia dokonania płatności przez Uczestnika skutkuje niedopuszczeniem do udziału w kursie.
 6. Uczestnik może dokonać opłaty za kurs bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu jeżeli Organizator posiada jeszcze wolne miejsca.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wpłaty bez podania przyczyny.

IV. Realizacja Umowy

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami przedstawionymi w ofercie.
 2. Przedstawiciel Organizatora zapewnia realizację zajęć zgodnie z programem, dba o jakość świadczonych usług oraz o bezpieczeństwo Uczestników.
 3. W wyjątkowych przypadkach Organizator może dokonać istotnych zmian programowych, o czym powiadomi Uczestników przed rozpoczęciem kursu. Po otrzymaniu takiej informacji Uczestnik zadeklaruje na piśmie, czy:
  1. Przyjmuje zaproponowaną zmianę programu.
  2. Brak odpowiedzi uważa się za akceptację zaproponowanych zmian.
 4. Jeżeli w czasie trwania kursu Organizator nie może zrealizować usług przewidzianych w ofercie, zobowiązany jest do zapewnienia świadczeń zastępczych. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi wady usługi i Uczestnik nie może z tego tytułu zgłaszać roszczeń do Organizatora.
 5. Uczestnik może przenieść prawo do udziału w zajęciach na inną osobę, jeśli osoba ta spełnia warunki uczestnictwa określone w ofercie. O przeniesieniu praw Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora przed rozpoczęciem zajęć.

V. Odpowiedzialność

 1. Organizator zajęć nie odpowiada za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, gdy było ono spowodowane:
  1. działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich (np. dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, itp.),
  3. działaniem siły wyższej.
 2. Podczas zajęć Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń osób działających w imieniu Organizatora oraz przestrzegania przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów ośrodka, a w szczególności „Regulaminu określającego ogólne warunki korzystania z obiektu” (umieszczonego na terenie obiektu w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich osób zainteresowanych).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z zajęć, jeżeli:
  1. Uczestnik nie stosuje się do poleceń instruktorów, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i mienia własnego lub innych osób,
  2. Uczestnik nie przestrzega Regulaminu, o którym mowa w pkt V.2,
  3. Uczestnik celowo utrudnia realizację programu.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody i zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników pozostawione w sali dydaktycznej lub na torze.

VI. Odwołanie kursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć (do dnia rozpoczęcia włącznie) z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej, działania militarne, wydarzenia polityczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych), o czym niezwłocznie informuje Uczestników.
 2. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć najpóźniej na 3 dni przed terminem jego realizacji.

VII. Rezygnacja z kursu

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć z własnej woli. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień:
  1. wpływu pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
  2. realizacji kursu, jeśli Uczestnik nie weźmie w nim udziału,
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, stosuje się następujące zasady:
  1. przy rezygnacji w dniu lub w przeddzień realizacji kursu – przepadek 100% wpłaty,
  2. przy rezygnacji do 3 dni przed terminem realizacji kursu – zwrot części wpłaty z potrąceniem 25% wniesionej kwoty.
 3. Szczególne przypadki rezygnacji z udziału w kursie z przyczyn losowych rozpatruje indywidualnie ODTJ WROCŁAW .

VIII. Reklamacje

 1. Jeżeli w trakcie kursu Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonanie usługi, powinien o tym zawiadomić na piśmie Organizatora, który w terminie 7 dni rozpatrzy reklamację.
 2. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości wpłaty, Organizator zobowiązuje się do dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji.
 3. Przedmiotem reklamacji nie mogą być utrudnienia i niedogodności znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał podczas zajęć z przyczyn leżących po jego stronie.
 5. Organizator nie odpowiada za niedociągnięcia wynikłe z przyczyn od niego niezależnych lub zawinionych przez uczestników.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje udzielane przez osoby trzecie, a odbiegające od postanowień określonych w niniejszym „Regulaminie” i w ofercie zajęć oraz inne informacje dotyczące działalności ODTJ WROCŁAW , które nie pochodzą od Organizatora.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zajęć, strony będą rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z treścią zawartą w Polityce cookies. Zamknij